OPDC

 

Soms is het voor een leerling tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen op een reguliere school, ook niet met extra ondersteuning. Voor deze leerlingen kan worden gekozen voor het volgen van een traject in het OPDC Fultura-Maatwerk. De school dient dan een aanvraag in op basis van een vastgesteld format, het Ontwikkelingsperspectief. Hierin is beschreven welke acties de school allemaal heeft ondernomen gerelateerd aan de inzet van het ondersteuningsbudget. Ook is daarin het positief advies van de orthopedagoog van het expertisecentrum opgenomen.Een snelle (bv crisissituatie) en zorgvuldige plaatsing is van belang. De directeur van het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk over plaatsing op het ODPC.

Documenten van het OPDC:

OPP   
toelichting
 op het OPP
stappenplan voor het  opstellen van het OPP
medicijnprotocol

Het word-werkdocument van het OPP is op te vragen via het volgende e-mailadres: rbruins@fultura.nl. 

Binnen het OPDC kennen we een aantal trajecten.

Fultura-Maatwerk

De terugkeer van de leerling naar de school van herkomst staat centraal. De jongere heeft op de school van herkomst laten zien dat er sprake is van een moeizaam functioneren. Hierbij gaat het veelal om een combinatie van diverse factoren. Analyse van de aard en ernst van de gesignaleerde problemen leidt tot de verwachting dat het moeizame functioneren meer tijdelijk van aard is en positief beïnvloedbaar. Door middel van een intensief begeleidingsprogramma wordt het functioneren van de leerling positief beïnvloed en wordt de jongere geactiveerd om weer regie te nemen over het eigen functioneren. Het betreft een dagprogramma, waarbinnen het onderwijstraject van de jongere zo veel mogelijk wordt gecontinueerd met het oog op terugkeer naar de school van herkomst. Door middel van onder andere masterclasses worden de jongeren diverse sociale vaardigheden aangeleerd om zich weerbaar op te stellen binnen school.
Indien de terugkeer naar de school van herkomst niet lukt, geldt een overstap naar een andere vo-school als ‘second-best’.

Voor een beschrijving van Maatwerk (versie april 2015) klikt u hier.

Fultura-Flex

Een belangrijke ambitie van SWV Fultura is passend onderwijs bieden aan alle leerlingen, thuiszitten en vroegtijdig schoolverlaten worden dan ook niet geaccepteerd. Om deze ambitie te realiseren, is het traject Fultura-Flex opgestart, een arrangement waarin (dreigende) thuiszitters ondersteund worden in de terugkeer naar hun eigen school, of een andere passende vorm van onderwijs. HetFlex-teamobserveertenbegeleidtdeleerlingenbijhunpersoonlijkeondersteuningsbehoefte.RichtinggevendvoordeaanpakvanhetFlex-teamisdesociaal-emotioneleendedidactischeondersteuningsbehoeftevande leerling, waaraan in een gezamenlijke aanpak met onderwijs, gebiedsteam, leerplicht en hulpverlening wordt gewerkt.

Voor een beschrijving van Fultura-Flex (versie november 2017), klikt u hier.

Fultura-Forte (MBO-traject)

Voor jongeren waarvoor duidelijk is dat het behalen van een vo-diploma niet haalbaar is en een overstap naar het MBO nog niet mogelijk is in verband met de leeftijd van de jongere, zal een traject richting MBO worden ingestoken. Dit gebeurt middels het Forte-traject, waar leerlingen voorbereid worden op de overstap naar het MBO. Er zijn goede samenwerkingsafspraken waarbij de jongere stapsgewijs wordt begeleid richting het MBO totdat een overstap mogelijk is.

OZO (Onderwijs Zorg Overleg)

Samen met de gemeente zoeken we voor leerlingen waarbij meer zorg nodig is dan onderwijs kan bieden een passende vorm. Hiervoor hebben wij het OZO opgericht. Scholen en leerplichtambtenaren kunnen leerlingen via het OZO-formulier  aanmelden.

Fultura-Expertise Centrum

Fultura werkt aan diverse producten en diensten op het gebied van leerlingenzorg. Zo voeren wij het testen van leerlingen in eigen beheer uit en hebben we de mogelijkheden voor intervisie en coaching op scholen.

- Onderzoeken
Fultura doet verschillende onderzoeken en testen die bedoeld zijn voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Zo worden er bijvoorbeeld dyslexieonderzoeken en onderzoeken voor een indicatie LWOO en praktijkonderwijs voor leerlingen van groep 8 gedaan.


Fultura biedt daarnaast de volgende testen en onderzoeken: 
- Intelligentieonderzoek
- Psychologisch onderzoek 
- Sociaal-emotioneel onderzoek 
- Dyslexieonderzoek (Vragenlijst voor basisschool)
- Dyscalculieonderzoek 
- Psychodiagnostisch onderzoek 

Onderzoeken en testen worden uitgevoerd door middel van observaties, gesprekken, testen en vragenlijsten. Ze worden groepsgewijs of individueel afgenomen. 
De onderzoeken worden uitgevoerd door een orthopedagoog van Fultura, in samenwerking met een psychologisch assistent. 

Klik hier voor een overzicht van de kosten van de betreffende onderzoeken. Het SWV Fultura betaalt 2/3 van het totaalbedrag; de ouders 1/3 deel. 

- NIO-testen
Om leerlingen aan te melden voor de NIO-onderzoeken is er een aanmeldingsformulier gemaakt, het ouder-/schoolformulier. Om het formulier te openen klikt u hier.

Om in aanmerking te komen voor vormen van extra ondersteuning moet er ook sprake zijn van leerachterstanden, met name op het gebied van taal en rekenen. Hiervoor gelden de volgende criteria