OPDC

 

Soms is het voor een leerling tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen op een reguliere school, ook niet met extra ondersteuning. Voor deze leerlingen kan worden gekozen voor het volgen van een traject in het OPDC van Fultura. De school dient dan een aanvraag in op basis van een vastgesteld format, het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Hierin is beschreven welke acties de school allemaal heeft ondernomen gerelateerd aan de inzet van het ondersteuningsbudget. Ook is daarin het positief advies van de orthopedagoog van het expertisecentrum opgenomen. De directeur van het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk over plaatsing op het ODPC.

Documenten van het OPDC:

OPP 
toelichting
 op het OPP
stappenplan voor het  opstellen van het OPP
medicijnprotocol

Het Word-werkdocument van het OPP is op te vragen via het volgende e-mailadres: rbruins@fultura.nl. 

Binnen het OPDC kennen we een aantal trajecten:

Fultura-Maatwerk

De terugkeer van de leerling naar de school van herkomst staat centraal. De jongere heeft op de school van herkomst laten zien dat er sprake is van een moeizaam functioneren. Hierbij gaat het veelal om een combinatie van diverse factoren. Analyse van de aard en ernst van de gesignaleerde problemen leidt tot de verwachting dat het moeizame functioneren meer tijdelijk van aard is en positief beïnvloedbaar. Door middel van een intensief begeleidingsprogramma wordt het functioneren van de leerling positief beïnvloed en wordt de jongere geactiveerd om weer regie te nemen over het eigen functioneren. Het betreft een dagprogramma, waarbinnen het onderwijstraject van de jongere zo veel mogelijk wordt gecontinueerd met het oog op terugkeer naar de school van herkomst. Door middel van onder andere masterclasses worden de jongeren diverse sociale vaardigheden aangeleerd om zich weerbaar op te stellen binnen school. Indien de terugkeer naar de school van herkomst niet lukt, geldt een overstap naar een andere vo-school als ‘second-best’.

Voor een beschrijving van Maatwerk (versie april 2015) klikt u hier.

Fultura-Flex

Een belangrijke ambitie van SWV Fultura is passend onderwijs bieden aan alle leerlingen. Thuiszitten en vroegtijdig schoolverlaten worden dan ook niet geaccepteerd. Om deze ambitie te realiseren, is het traject Fultura-Flex opgestart, een arrangement waarin (dreigende) thuiszitters ondersteund worden in de terugkeer naar hun eigen school, of een andere passende vorm van onderwijs. Het Flex-team observeert en begeleidt de leerlingen bij hun persoonlijke ondersteuningsbehoefte. Richtinggevend voor de aanpak van het Flex-team is de sociaal-emotionele en de didactische ondersteuningsbehoefte van de leerling, waaraan in een gezamenlijke aanpak met onderwijs, gebiedsteam, leerplicht en hulpverlening wordt gewerkt.

Voor een beschrijving van Fultura-Flex (versie november 2017), klikt u hier.

Fultura-Forte (MBO-traject)

Voor jongeren waarvoor duidelijk is dat het behalen van een vo-diploma niet haalbaar is en een overstap naar het MBO nog niet mogelijk is, in verband met de leeftijd van de jongere, zal een traject richting MBO worden ingestoken. Dit gebeurt middels het Forte-traject, waar leerlingen voorbereid worden op de overstap naar het MBO. Er zijn goede samenwerkingsafspraken waarbij de jongere stapsgewijs wordt begeleid richting het MBO totdat een overstap mogelijk is.

A-klas

De A-klas is één van de arrangementen van het Samenwerkingsverband en wordt uitgevoerd door het RSG. De A-klas is bedoeld voor leerlingen in jaar 1 of 2 van het VO met ASS-problematiek en /of andere internaliserende problematiek (bijvoorbeeld angst). Ze hebben specifieke ondersteuningsbehoeftes op het gebied van leren en gedrag en wanneer het regulier onderwijs (nog) niet aan deze behoefte kan voldoen komen ze in aanmerking voor de A-klas. Deze leerlingen lopen met name vast op leer voorwaardelijke vaardigheden en hebben extra ondersteuning nodig op sociaal -emotioneel gebied. Het doel waarnaar de A-klas streeft is om zo spoedig mogelijk maximaal haalbare participatie te creëren binnen het reguliere onderwijs. Het is een vangnet gericht op de overgang van PO naar VO, een duurzame en preventieve aanpak. Door leerlingen een veilige leeromgeving (rustig stamlokaal, vaste mentor) en passende/ intensieve begeleiding te bieden, zijn ze in staat te groeien. Leerlingen met autisme en /of overige internaliserende problematiek hebben zoveel potentie als onderwijs wordt geboden wat bij ze past.

Voor meer informatie over de A-klas of aanmelding kunt u contact opnemen de coördinator: orthopedagoog Anneke van Vemde. Zij is telefonisch te bereiken op 0515-429760 of per mail: Afvanvemde@fultura.nl

Symbiose

Het Samenwerkingsverband heeft het initiatief genomen om een symbiose traject 'diploma gericht' op te starten. CSG Bogerman en VSO Renn4 Sneek zijn begin schooljaar 2019-2020 de samenwerking aangegaan met als doel VSO leerlingen in staat te stellen een volwaardig VMBO diploma te laten behalen. Dit eerste pilotjaar richt zich op VMBO BB&KB leerlingen in leerjaar 1 van het voorgezet speciaal onderwijs. Deze 7 leerlingen staan ingeschreven bij VSO en kunnen als symbiose-leerling deelnemen aan het onderwijs van de VO-school. Voor het beroepsgerichte programma wordt een vakdocent CSG Bogerman ingezet. De leerlingen volgen 4 uur per week praktijklessen op het Vakcollege van CSG Bogerman. De VSO leerkracht verzorgd de AVO-vakken en is aanwezig bij de praktijklessen voor de begeleiding van de groep op sociaal -en emotioneel gebied. Leerlingen worden stapsgewijs voorbereid op de structuur en de inhoud van leerjaar 3 en 4, zodat ze uiteindelijk in staat worden gesteld het VMBO BB of KB diploma te behalen.

De komende jaren zal de samenwerking tussen VO,VSO en MBO scholen verder wordt uitgebreid, met als doel om het aanbod te verbreden en optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen te kunnen bieden.

Zomerkans

Zomerkans is een programma van twee weken in de zomervakantie. Het richt zich op jongeren tussen de 12-18 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben. Ze beschikken niet over de (financiële) middelen of vaardigheden (taal en/of sociaal-emotioneel) om deel te kunnen nemen aan activiteiten in de zomervakantie. Ze zijn afkomstig van het reguliere VO (alle niveaus) en de ISK in de gemeente Súdwest-Fryslân. Onder de doelgroep vallen ook leerlingen van groep 8 die zich al hebben ingeschreven voor het VO.

Zomerkans Impressie - YouTube

 

Doelen:

  • plezier en saamhorigheid
  • zien en gezien worden
  • op een laagdrempelige manier kennis maken met diverse mogelijkheden op het terrein van sport en cultuur
  • versterken van de maatschappelijke participatie
  • een brede persoonlijke leerervaring

 

Door het bieden van betekenisvolle activiteiten wordt een zinvolle vrijetijdsbesteding gestimuleerd en ingezet op verbinding met de samenleving. Middels een breed aanbod en veel ruimte voor ervaringsleren, krijgen jongeren de kans zich persoonlijk te ontwikkelen. De kern bestaat uit presentie (zien en gezien worden), participatie (meedoen), ontwikkelen (persoonlijk) en structuur (regelmaat, veiligheid). De nadruk ligt op kleinschaligheid (kleine groepen, persoonlijke aandacht). Naast de intensieve begeleiding is er een duidelijke structuur. Jongeren weten wat er van hen wordt verwacht bij het leren en in de omgang met elkaar. Door aandacht, vertrouwen en een heldere structuur wordt een duidelijk, stimulerend en positief leerklimaat gecreëerd.

De invulling van het programma bestaat uit maatschappelijke participatie, kunst & cultuur en beweging. Dit wordt gedurende twee weken aan de jongeren aangeboden

OZO (Onderwijs Zorg Overleg)

Samen met de gemeente zoekt Fultura voor leerlingen waarbij meer zorg nodig is dan onderwijs kan bieden een passende vorm. Hiervoor hebben wij het OZO opgericht. Scholen en leerplichtambtenaren kunnen leerlingen via het OZO-formulier  aanmelden.

Fultura-Expertise Centrum

Fultura werkt aan diverse producten en diensten op het gebied van leerlingenzorg. Zo voeren wij het testen van leerlingen in eigen beheer uit en bieden we de mogelijkheden voor intervisie en coaching op scholen.

Onderzoeken
Fultura doet verschillende onderzoeken en testen die bedoeld zijn voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Zo worden er bijvoorbeeld dyslexieonderzoeken en onderzoeken voor een indicatie LWOO en praktijkonderwijs voor leerlingen van groep 8 gedaan.


Fultura biedt daarnaast de volgende testen en onderzoeken: 
- Intelligentieonderzoek
- Psychologisch onderzoek 
- Sociaal-emotioneel onderzoek 
- Dyslexieonderzoek (Vragenlijst voor basisschool)
- Dyscalculieonderzoek 
- Psychodiagnostisch onderzoek 

Onderzoeken en testen worden uitgevoerd door middel van observaties, gesprekken, testen en vragenlijsten. Ze worden groepsgewijs of individueel afgenomen. 
De onderzoeken worden uitgevoerd door een orthopedagoog van Fultura, in samenwerking met een psychologisch assistent. 

Klik hier voor een overzicht van de kosten van de betreffende onderzoeken. Het SWV Fultura betaalt 2/3 van het totaalbedrag; de ouders 1/3 deel. 

NIO-testen
Om leerlingen aan te melden voor de NIO-onderzoeken is er een aanmeldingsformulier gemaakt, het ouder-/schoolformulier. Om het formulier te openen klikt u hier.

Om in aanmerking te komen voor vormen van extra ondersteuning moet er ook sprake zijn van leerachterstanden, met name op het gebied van taal en rekenen. Hiervoor gelden de volgende criteria