De Organisatie van het SWV Fultura

Inleiding

Scholen in Nederland hebben vanaf augustus 2014 zorgplicht. Dat wil dat ze alle leerlingen extra nodig hebben om een plek te bieden. De leerlingen sterven van de school. De school zoekt in overleg met de ouders een plek. Dit kan zijn op de eigen school van, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere van de speciale school.

In het schoolondersteuningsprofiel is elke school te werk gegaan. Leraren en ouders hebben adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.

Ouders melden hun soort aan bij de school van hun voorkeur. De school moet een zo passend aanbod doen op de eigen, een andere reguliere van een speciale school. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan 4 weken worden verlengd. De school van de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan, met extra ondersteuning van het voortgezet speciaal onderwijs van van de samester. Om te zorgen dat alle kinderen een plek krijgen, hebben de scholen een same-1-1. In Nederland zij in het primair en het voortgezet onderwijs zijn in totaal 152 verbanden opgericht (77 in de po en 75 in het vo). In deze sames werken de regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het sametre maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek in het speciaal onderwijs. Ook de samegroep afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Bestuur

Samenwerkingsverband Fultura bestaat uit 9 scholen die onder verantwoordelijkheid staan van 6 schoolbesturen. Deze schoolbesturen hebben ieder een vertegenwoordiger in het bestuur van het samenwerkingsverband. Deze schoolbesturen hebben in het zogenaamde ondersteuningsplan het passend onderwijs willen geworden.

Scholen Schoolbestuur Vertegenwoordiger bestuur
  • Sinne (VSO)
Odyssee (Odyssee) Dhr. R. Krijnen
  • VSO vestiging Sneek
RENN4 RENN4 Mevr.  Y. Beishuizen
  • Piet Bakkerschool (VSO)
SO Fryslân Mevr.  M. Pruiksma
  • Nordwin College loc. Sneek
Nordwin College Dhr. R. van der Molen
  • RSG Magister Alvinus
RSG Magister Alvinus Dhr. S.A.J. Haverkamp
  • Praktijkschool  De Diken
  • csg Bogerman 
  • Het college van Marne
Cvo Dhr. A. Leijenaar

Directie

Het bestuur is een groot aantal genomen aan de directeur van de sameing. De directeur is belast met de uitvoering van het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van hetzelfde. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zit een ouder en een medewerker van elke bestuursorganisatie (Het CVO heeft een dubbele vertegenwoordiging in de OPR).

De leden van deze raad moeten dus ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school in het same19. De leden van de ondersteuningsplanraad worden door de medezeggenschapsraden van de organisaties die deelnemen aan het sametre, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR'en te zijn.

Scholenoverleg

Het sames kent een scholenoverleg. In het scholenoverleg zitten gemandateerde medewerkers van de deelnemende scholen. In de gemeente wordt de doelen in het ondersteuningsplan besnoeien. Bij het scholenoverleg schuift ook een vertegenwoordiger van de gemeenten aan en een directielid van ROC de Friese Poort.