Commissie van Advies

De weg naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Leerlingen met een begeleidingsbehoefte die de mogelijkheden van het regulier voortgezet onderwijs overstijgen, kunnen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) wel passend onderwijs ontvangen. Hiervoor is echter wel een zogenaamde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) noodzakelijk.

Met de invoering van passend onderwijs beslist het samenwerkingsverband over de toelating tot het VSO. Het samenwerkingsverband wordt daartoe geadviseerd door de Commissie van Advies. In beginsel wordt op basis van het advies van deze commissie  een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven, waarin in ieder geval staat vermeld hoe lang deze geldig is en over welke bekostigingscategorie het gaat. Als de TLV afloopt en de school voor VSO vindt dat voortgezet verblijf op het VSO wenselijk is, dan vraagt de VSO-school bij het samenwerkingsverband, dat de TLV heeft afgegeven, een nieuwe TLV aan. Van het VSO wordt verwacht bij elke evaluatie te bezien in hoeverre terugplaatsing van de leerling richting het VO mogelijk is.

De Commissie van Advies komt in het  schooljaar 2019-2020 bijeen op woensdag:

September 2019: 11 en 25
Oktober 2019: 09 en 30
November 2019: 13 en 27
December 2019: 11
Januari 2020: 15 en 29
Februari 2020: 12 en 26
Maart 2020: 11 en 25
April 2020: 08 en 22
Mei 2020: 13 en 27
Juni 2020: 10 en 24

Een notitie over het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen is beschikbaar.

Minimaal één week voorafgaand aan de bijeenkomst van de Commissie van Advies dient u het volledige dossier inclusief het aanmeldingsformulier van de Commissie van Advies (formulier A) digitaal te sturen naar het secretariaat: commissievanadvies@fultura.nl. Dit formulier is bestemd voor nieuwe aanvragen.

Voor een toelichting op de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  klikt u hier.

Hertoewijzing

Wanneer voor leerlingen een nieuwe Toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd dan kunnen de VSO scholen gebruik maken van het formulier B  - hertoewijzing

De formulieren in Word zijn te verkrijgen via het secretariaat: commissievanadvies@fultura.nl

Indienen van bezwaar m.b.t. toelaatbaarheidsverklaring

Met de komst van Passend Onderwijs stelt elk samenwerkingsverband zelf de criteria vast voor de toelaatbaarheid van leerlingen aan een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) die onder het samenwerkingsverband valt. Op basis van die criteria beslist het samenwerkingsverband op verzoek van het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven over de toelaatbaarheid voor het sbo of het (v)so. De beslissing over de toelaatbaarheidsverklaring neemt het samenwerkingsverband op basis van een deskundigenadvies. Zonder deze toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling niet aan een sbo-school of school voor (v)so worden toegelaten.

Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over de al dan niet toelaatbaarheid van een leerling tot het sbo/(v)so kan bezwaar worden ingediend. Elk samenwerkingsverband is wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Voor het bezwaarschrift verwijzen we u door naar: 
http://onderwijsgeschillen.nl/thema/passend-onderwijs

Gebied onder verantwoordelijkheid SWV Fultura

De volgende postcodes vallen onder het SWV Fultura - VO 2103 ( Zuidwest Friesland)

  • De Friese Meren ( postcodes 8556 tot en met 8583)
  • Súdwest-Fryslân ( m.u.v. postcodes 8644, 8647, 9012, 9013 en 9104)