Over SWV Fultura

Samenwerkingsverband Fultura is een samenwerking in de regio en heeft als doel om voor iedere leerling een passende onderwijsplek te realiseren. De scholen binnen ons samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze passend onderwijs kunnen organiseren met het geld dat het samenwerkingsverband van de overheid ontvangt.

De missie van ons Samenwerkingsverband is: “Passend onderwijs doen wij samen binnen onze regio” Alle leerlingen hebben recht op goed en passend onderwijs. Het samenwerkingsverband Fultura streeft naar een dekkend aanbod in de regio: voor alle leerlingen een passende onderwijsplek met ondersteuning zo thuisnabij mogelijk.

Om onze missie te realiseren, hebben we zes speerpunten geformuleerd. Deze speerpunten zijn:

Inclusiever onderwijs

Vanuit de landelijke evaluatie passend onderwijs is de stip op de horizon geplaatst: inclusiever onderwijs. We zullen binnen SWV Fultura het gesprek voeren over wat we nu precies verstaan onder inclusiever onderwijs en hoe we daar met elkaar vorm aan willen geven. Wij spreken dus over ‘de weg naar inclusiever onderwijs’.

Dekkend aanbod

Als samenwerkingsverband zijn we verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend aanbod. Samen zorgen we ervoor dat we voor elke leerling een passende plek heeft en dat we op elke ondersteuningsvraag een antwoord hebben binnen ons aanbod in ons samenwerkingsverband.

Doorgaande lijn

Als samenwerkingsverband zijn we samen verantwoordelijk voor het realiseren van een doorgaande lijn op het gebied van het ondersteuningsaanbod van leerlingen vanaf het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en vervolgens de doorstroom naar de arbeidsmarkt of het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Onderwijs en Jeugdhulp

De verantwoordelijkheid voor hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, is belegd bij schoolbesturen en gemeenten. Het doel hiervan is bevorderen dat kinderen en ouders die behoefte hebben aan hulp bij het opgroeien, de opvoeding en het onderwijs effectieve, snelle en preventieve ondersteuning krijgen. Door het verbinden van passend onderwijs en jeugdhulp dragen de school en jeugdhulp samen bij aan de ontwikkeling van het kind.

SWV als netwerkorganisatie

Als netwerkorganisatie zijn we samen met de aangesloten schoolbesturen verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de ondersteuning en leerlingstromen. Professionalisering, kennisdeling en het samenwerken in een netwerk is daarbij van belang. We willen als verbindende schakel samen met alle betrokkenen zorgen voor een volgende stap richting inclusiever onderwijs met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden en het versterken van ieders eigenaarschap.

SWV als bureauorganisatie

Bij dit speerpunt gaat het om de organisatieontwikkeling van ons samenwerkingsverband. We moeten ervoor zorgen dat we als bureau zo zijn ingericht dat we kunnen voldoen aan de wettelijke taken en de verantwoordelijkheden die we daarbij hebben. We willen de organisatie inrichting nog beter laten aansluiten bij de wensen die we richting de toekomst hebben. De wettelijke taken en voorschriften zijn hierin het uitgangspunt.