Netwerkorganisatie

De organisatie (incl. scholen, belangrijk: samenwerking!)
Het samenwerkingsverband bestaat uit een zestal schoolbesturen en 8 scholen. Het merendeel van de scholen is gevestigd in Sneek. Eén school kent een drietal vestigingen, in Sneek, Balk en Koudum. Eén school is gelokaliseerd in Bolsward.

Onze scholen

Marne college
Bolsward

Het Marne college is een brede scholengemeenschap met ruim 1100 leerlingen. De school kent de volgende leerwegen: VMBO BB, VMBO KB, VMBO GT, HAVO en VWO. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (naast de basisondersteuning) heeft het Marne college specifieke voorzieningen in de school, genaamd Passpunt.

Csg Bogerman
Sneek

Csg Bogerman heeft een opleidingsaanbod van VMBO tot en met VWO, inclusief de profielen Vakcollege en Technasium. Csg Bogerman biedt haar onderwijs aan op twee stadslocaties en twee regiolocaties (Balk en Koudum). De verschillende afdelingen worden ondersteund in de begeleiding van leerlingen via de centrale leerling opvang van de Villa of de Flex.

RSG Magister Alvinus
Sneek

RSG Magister Alvinus is een brede regionale scholengemeenschap met ongeveer 1900 leerlingen. De school heeft de volgende afdelingen: VMBO BB/KB, VMBO GT, Havo, Atheneum, Gymnasium, Tienerschool en de ISK (Internationale Schakelklas). Ook het Onderwijs Zorg Arrangement A-klas van SWV Fultura is gehuisvest op de RSG.

De Diken Praktijkonderwijs
Sneek

Ruim 260 leerlingen volgen onderwijs op De Diken. De leerlingen leren en werken in bouw-, metaal en installatietechniek, groen, winkel, logistiek, horeca, zorg en schoonmaak. Het praktijkonderwijs bereidt de leerlingen voor op het zelfstandig werken, wonen en leven in de maatschappij. Er wordt gewerkt met drie verschillende uitstroomniveaus: Dagbesteding – beschutte werkplek, het vrije bedrijf – reguliere arbeidsmarkt en MBO.

Aeres VMBO
Sneek

Aeres VMBO Sneek is een groene VO- school en biedt onderwijs binnen de leerwegen: VMBO BB, KB, GL en TL/ MAVO. Een opleiding op het VMBO duurt vier jaar. De eerste twee jaar is de onderbouw, waarin leerlingen les krijgen in theoretische, praktische en groene vakken. Na twee jaar volgt de bovenbouw, waarin ook een vak naar keuze wordt aangeboden.

Sinne VSO
Sneek

Sinne is een school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Sinne is er voor de speciale leerling en biedt zowel onderwijs als zorg. Het VSO bestaat uit reguliere leergroepen, schakel leergroepen en een belevingsgroep leergroep. De sociaal emotionele en cognitieve vaardigheden worden in de groepen aangeboden en de verbinding tussen schoolse vaardigheden en praktijk is belangrijk. Het leerprogramma binnen het VSO is opgebouwd rond de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. In verschillende fases wordt toegewerkt naar een passend uitstroomniveau.

Piet Bakkerschool VSO
Sneek

De Piet Bakkerschool is een school voor speciaal onderwijs en verzorgt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 – 20 jaar. De leerlingen zijn verdeeld over acht leeftijdsgroepen en twee basisgroepen. Het basisaanbod in het VSO is leren en werken in de praktijksituatie. Dit wordt vormgegeven door middel van praktijkvakken, leerwerkplekken en stages. De Piet Bakkerschool maakt onderdeel uit van De Himmen. Kind- en Jongerencentrum de Himmen biedt kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders een compleet aanbod op het gebied van onderwijs, zorg- en buitenschoolse opvang.

Renn4 VSO
Sneek

VSO Sneek Renn4 is een school voor jongeren van 12 t/m 18 jaar met het leerniveau praktijkonderwijs t/m VMBO (alle niveaus). Leerlingen kunnen bij RENN4 terecht met een specifieke hulpvraag op het gebied van gedrag waar het reguliere onderwijs niet aan kan voldoen. De school werkt nauw samen met diverse partners, waaronder Accare, jeugdhulp en VNN. Binnen de verschillende groepen volgt elke leerling een onderwijstraject op maat. Iedere leerling heeft een individueel onderwijsprogramma dat is afgestemd op zijn/ haar uitstroomniveau en ontwikkelingsperspectief.

Agenda

29 mei

Scholenoverleg

5 juni

Vergadering Commissie van Advies

11 juni

Bijeenkomst Samen sterk 3