De Organisatie van het SWV Fultura

Inleiding

Scholen in Nederland hebben vanaf augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school.

In het schoolondersteuningsprofiel heeft iedere school vastgelegd welke ondersteuning zij kunnen bieden. Leraren en ouders hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. De school moet vervolgens een zo passend mogelijk aanbod doen op de eigen, een andere reguliere of een speciale school. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het voortgezet speciaal onderwijs of van het samenwerkingsverband. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben de scholen een samenwerkingsverband gevormd. In Nederland zij in het primair en het voortgezet onderwijs zijn in totaal 152 verbanden opgericht (77 in het po en 75 in het vo). In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Bestuur

Het samenwerkingsverband Fultura bestaat uit 9 scholen die onder verantwoordelijkheid staan van 6 schoolbesturen. Deze schoolbesturen hebben ieder een vertegenwoordiger in het bestuur van het samenwerkingsverband. Deze schoolbesturen hebben in het zogenaamde ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze passend onderwijs willen vormgeven.

Scholen Schoolbestuur Vertegenwoordiger bestu
  • Sinne (VSO)
Odyssee Dhr. R. Krijnen
  • VSO vestiging Sneek
RENN4 Mevr. Y. Beishuizen
  • Piet Bakkerschool (VSO)
SO Fryslân Mevr. M. Pruiksma
  • Nordwin College loc. Sneek
Nordwin College Dhr. J. van der Heide
  • RSG Magister Alvinus
RSG Magister Alvinus Dhr. S.A.J. Haverkamp
  • Praktijkschool  De Diken
  • csg Bogerman 
  • Marne college
CVO Dhr. K. van der Drift  a.i.

Directie

Het bestuur heeft een groot aantal taken gedelegeerd aan de directeur van het samenwerkingsverband. De directeur is belast met de uitvoering van het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zit een ouder en een medewerker van iedere bestuursorganisatie (Het CVO heeft een dubbele vertegenwoordiging in de OPR).

De leden van deze raad moeten dus ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de organisaties die deelnemen aan het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn. 

Scholenoverleg

Het samenwerkingsverband kent een zogenaamd scholenoverleg. In het scholenoverleg zitten gemandateerde medewerkers van de deelnemende scholen. In de bijeenkomsten wordt afgestemd hoe de doelen die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd kunnen worden gerealiseerd op de scholen. Bij het scholenoverleg schuift ook een vertegenwoordiger van de gemeenten aan en een directielid van ROC de Friese Poort.