Welke arrangementen
zijn er voor onze leerling

OZK

De onderwijszorgklas (OZK) is een arrangement opgezet in samenwerking met SWV Fultura, VSO Sneek en Gemeente Súdwest Fryslân. De OZK is bedoeld voor leerlingen die onvoldoende profiteren van het huidige onderwijsaanbod binnen SWV Fultura, of leerlingen die (nog) niet volledig naar school kunnen gaan en een intensieve ondersteuningsbehoefte hebben. Het gaat daarbij om leerlingen die gestagneerd zijn in hun onderwijsproces en waarvoor de stap naar het reguliere onderwijsaanbod (VO en VSO) te groot is. De OZK beoogt het aantal thuiszitters terug te dringen door de drempel naar school te verlagen en daarmee de stap tussen thuis- en op school zitten te verkleinen.
Het biedt een veilige beginsituatie in een onderwijssetting waar maatwerk gerealiseerd kan worden om op die manier de leerling te ondersteunen in het maken van ontwikkelingsstappen richting onderwijs binnen een VO- of VSO-setting.

Om toegelaten te kunnen worden tot de OZK moet een leerling ontwikkelmogelijkheid hebben op het gebied van schools leren, sociaal-emotioneel leren en gedragsmatig leren, waarbij de verwachting is dat (gedeeltelijke) doorstroom naar een reguliere VO-klas of VSO-klas haalbaar is. Wanneer er nog geen hulpverleners betrokken zijn en dit blijkt nodig te zijn om ontwikkelstappen te kunnen zetten, dan wordt van ouders/verzorgers en de leerling verwacht dat zij open staan voor betrokkenheid van een hulpverlenende instantie.

In de OZK heeft iedere leerling een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit is een document waarin het doel van de plaatsing in deze klas beschreven staat, evenals de subdoelen om dit hoofddoel te bereiken. Het OPP bevat de volgende informatie:

 • Contactgegevens van alle betrokkenen;
 • Uitstroomperspectief
 • Rooster van de leerling en eventueel uitbouwplan van het rooster.
 • Doelen en hoe de doelen bereikt gaan worden (handelingsgericht werken);
 • De rol van de betrokkenen bij de te behalen doelen;
 • Evaluatiedata;
 • Doel evaluaties

Afspraken over een onderwijszorgtraject worden altijd samen met de leerling, ouders/verzorgers, betrokken hulpverleners en gemeente gemaakt (bv. Schoolmaatschappelijk werk, Centrum Jeugd en Gezin, Leerplichtambtenaar) en de afspraken worden vastgelegd in het OPP.

Wanneer een leerling ernstig vastloopt binnen de school van herkomst en er geen alternatief passend onderwijsaanbod is of wanneer een leerling thuiszit en de stap terug naar een schoolse setting moet maken kan een aanmelding bij de OZK overwogen worden.
De beslissing of een leerling plaatsbaar is in de OZK ligt altijd bij een onafhankelijke commissie: het expertiseteam OZK. Dit team bestaat uit een intern begeleider (RENN4), een orthopedagoog (Fultura) en een schoolmaatschappelijk werker (Gemeente).

Op het moment dat een reguliere VO school handelingsverlegen is en de mogelijkheden voor basis- en extra ondersteuning binnen de school onvoldoende blijkt om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, zal men opschalen naar het samenwerkingsverband in de vorm van een Onderwijs-Zorg-Overleg (OZO) of een plaatsing bij het OPDC. Vanuit beide organen kan het advies gegeven worden om een aanmelding bij de OZK te doen. De school meldt de leerling dan aan via het aanmeldformulier in Indigo.

Het VSO kan een aanmelding doen bij het expertiseteam OZK wanneer een leerling binnen deze specialistische setting onvoldoende tot ontwikkeling komt of uitvalt. Daarnaast kan het VSO een aanmelding doen bij het expertiseteam OZK wanneer een nieuwe leerling bij het VSO wordt aangemeld waarvan de Commissie van Begeleiding (CvB) oordeelt dat VSO niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van deze leerling. Een verhuis leerling of een jongere met een (tijdelijke) onderwijsontheffing die toe is aan een stap richting onderwijs kan via een onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband worden aangemeld bij de OZK.

Binnen de onderwijszorgklas is geen vaste periode afgesproken waarbinnen een leerling moet uitstromen. De periode dat de leerling in de onderwijszorgklas zit is dus afhankelijk van het opgestelde perspectief en de vastgelegde doelen en hoe snel dit wordt bereikt. Er wordt met hoge regelmaat geëvalueerd, in eerste instantie om de acht weken. Bij de evaluatie wordt steeds gekeken of het rooster uitgebreid kan worden, of het perspectief helder is en of de leerling mogelijk (deels) kan schakelen naar een andere klas, onderwijsvorm, stage of dagbestedingsplek.

OPDC

Het OPDC richt zich op VO-leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar die door gedrags- en ontwikkelingsproblematiek vastlopen in het reguliere onderwijs. Het zijn leerlingen bij wie is aan te nemen dat zij na een periode van 13 weken weer terug kunnen keren naar regulier onderwijs. De school van herkomst dient een aanvraag in op basis van een vastgesteld format; het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). In het OPP is eveneens het positief advies van de orthopedagoog van het samenwerkingsverband opgenomen. De directeur van het samenwerkingsverband neemt de uiteindelijke beslissing voor plaatsing op het OPDC.

De leerlingen volgen een programma, opgegeven door de school van herkomst, met onderwijs op het eigen niveau. Er wordt ingezet op observatie van gedrag, gedragsbeïnvloeding en bewust gecreëerde vrije situaties om het nieuw geleerde gedrag te oefenen. De leerlingen volgen een programma van 13 weken dat doorgaans bestaat uit twee componenten: onderwijs en gedragsverandering. Door middel van observaties, gesprekken met de leerling en OPP evaluaties met de orthopedagoog, wordt gedragsverandering in gang gezet. Het programma is erop gericht een leerling binnen enkele maanden een nieuwe start te laten maken in het regulier onderwijs, zodat hij/zij zijn schoolloopbaan kan vervolgen.

Het aanbod voor gedragsverandering binnen het OPDC kan bestaan uit:

 • persoonlijke coachgesprekken gericht op zelfreflectie en feedback;
 • sportlessen waarbij onderdelen van rots & water ingevlochten kunnen worden;
 • SoVa-lessen;
 • handelingsgericht werken.

A-klas

De A-klas is een maatwerktraject op het RSG voor jongeren met autisme binnen het reguliere onderwijs. Het doel van de A-klas is maximale participatie in het reguliere onderwijs.

De A-klas is bedoeld voor leerlingen in jaar 1 of 2 van het VO met ASS-problematiek of vergelijkbare internaliserende problematiek (bijvoorbeeld angst). Ze hebben specifieke ondersteuningsbehoeftes op het gebied van leren en gedrag en wanneer het regulier onderwijs (nog) niet aan deze behoefte kan voldoen komen ze in aanmerking voor de A-klas. Deze leerlingen lopen met name vast op leervoorwaardelijke vaardigheden en hebben extra ondersteuning nodig op sociaal -emotioneel gebied.

De A-klas is een vangnet dat werkt vanuit veiligheid en vertrouwen. De inzet van het traject helpt leerlingen groei en succes te ervaren en zo stap voor stap toe te werken naar een succesvolle reguliere schoolgang.

Leerlingen uit groep 8 en in het eerste of tweede jaar van het VO kunnen worden aangemeld voor dit arrangement. Voorwaarde is dat ze beschikken over voldoende cognitieve mogelijkheden op het niveau van VMBO, HAVO, VWO of gymnasium. Een diagnose is geen voorwaarde, maar aantoonbare ASS of vergelijkbare internaliserende problematiek middels een handelingsplan of OPP en aantoonbare extra begeleiding en/of hulpverlening is wel nodig om te kunnen starten in de A-klas.

Verder is het voorwaardelijk dat de leerlingen in een kleine onderwijssetting (maximaal 12 leerlingen) kunnen functioneren. Aanpassingen in lestijden is op basis van de problematiek mogelijk, maar het perspectief moet wel volledige reguliere schoolgang zijn.

Aanmelding

Als de leerling voldoet aan bovenstaande criteria kan hij of zij worden aangemeld voor dit traject. De orthopedagoog verzamelt en analyseert de gegevens en organiseert vervolgens een gesprek met alle betrokkenen. In deze fase kan ook een observatie op de huidige school worden ingezet. Op basis van deze informatie wordt door de toelatingscommissie beoordeeld of de A-klas een passende plek is voor desbetreffende leerling.

Plaatsing van aangemelde leerlingen kan niet worden gegarandeerd, omdat er een maximumaantal leerlingen kan worden bediend. Als blijkt dat er meer aanvragen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, krijgen leerlingen binnen de gemeente Súdwest-Fryslân voorrang. Leerlingen uit andere gemeentes wordt geadviseerd zich te oriënteren op voorzieningen die binnen deze gemeentes ontwikkeld zijn en/of worden.

Voor meer informatie over de A-klas of aanmelding kunt u contact opnemen met orthopedagoog Irma Folkertsma. Mailadres: i.folkertsma@rsg-sneek.nl

Symbiose ‘diploma gericht’

De symbiose is een samenwerking tussen RENN4 en het Voortgezet Onderwijs (VO) met als doel om het toekomstperspectief van RENN4-leerlingen in ons Samenwerkingsverband te vergroten. Door de symbiose worden ze in staat gesteld een VMBO Basis, Kader of Gemengd diploma te kunnen behalen.

Er worden vakdocenten van het VO ingezet om een beroepsgericht programma aan te bieden vanaf leerjaar 1. Ze maken kennis met de verschillende richtingen en ontdekken waar hun interesses en kwaliteiten liggen. In het tweede jaar maken de leerlingen een keuze voor de richting Techniek & Vakmanschap of Mens & Dienstverlening.

Als het goed gaat stromen leerlingen vanaf leerjaar 3 door naar een bestaande klas op het VO en beginnen aan het examenprogramma. Ze volgen de beroepsgerichte vakken van het gekozen profiel, zoals Zorg & Welzijn.

We zullen ook het profiel Groen toevoegen aan het keuzeaanbod, door de samenwerking in ons Samenwerkingsverband verder te verbreden. En zo werken we toe naar nog meer keuzemogelijkheden en optimale ontwikkelkansen voor alle RENN4-leerlingen.

De Algemeen Vormende Vakken (AVO) vakken, bijv. Nederlands en Engels, worden gegeven door de eigen groepsleerkracht. Uiteindelijk doen de RENN4-leerlingen mee met het beroepsgerichte examen van de VO-school en voor de AVO-vakken doen ze staatsexamen. En zo kunnen ze middels dit symbiose traject een volledig diploma behalen.

Voor meer informatie over deze symbiose kunt u contact opnemen met Myra Boer. Zij is directeur van RENN4 in Sneek. Mailadres: m.boer@renn4.nl

Zomerkans

Zomerkans is een programma van twee weken in de zomervakantie. Het richt zich op jongeren tussen de 12-18 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben. Ze beschikken niet over de (financiële) middelen en/of vaardigheden (sociaal-emotioneel en/of taal) om deel te kunnen nemen aan activiteiten in de zomervakantie. Ze zijn afkomstig van het reguliere VO (alle niveaus) en de Internationale Schakelklas (ISK) in de gemeente Súdwest-Fryslân. Onder de doelgroep vallen ook leerlingen van groep 8 die zich al hebben ingeschreven voor het VO.

De doelen van Zomerkans zijn:

 • plezier en saamhorigheid
 • zien en gezien worden
 • op een laagdrempelige manier kennis maken met diverse mogelijkheden op het terrein van sport en cultuur
 • versterken van de maatschappelijke participatie
 • een brede persoonlijke leerervaring

Door het bieden van betekenisvolle activiteiten wordt een zinvolle vrijetijdsbesteding gestimuleerd en ingezet op verbinding met de samenleving. Middels een breed aanbod en veel ruimte voor ervaringsleren, krijgen jongeren de kans zich persoonlijk te ontwikkelen.

De kern bestaat uit presentie (zien en gezien worden), participatie (meedoen), ontwikkelen (persoonlijk) en structuur (regelmaat, veiligheid). Door aandacht, vertrouwen en een heldere structuur wordt een duidelijk, stimulerend en positief leerklimaat gecreëerd.

De invulling van het programma bestaat vooral uit maatschappelijke participatie, kunst & cultuur en beweging. Dit wordt gedurende twee weken aan de jongeren aangeboden.

Voor meer informatie kunt u onze Instagram pagina bezoeken > zomerkansswf.
Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met projectleider Geertje Postma: zomerkans@fultura.nl

Agenda

29 mei

Scholenoverleg

5 juni

Vergadering Commissie van Advies

11 juni

Bijeenkomst Samen sterk 3