Onze leerling komt in aanmerking
voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Onze leerling komt in aanmerking
voor een Toelaatbaarheids-
verklaring (TLV)

Leerlingen met een begeleidingsbehoefte die de mogelijkheden van het regulier voortgezet onderwijs overstijgen kunnen in het VSO wel passend onderwijs ontvangen. Hiervoor is echter wel een zogenaamde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) noodzakelijk.

Het is de wettelijke taak van het samenwerkingsverband om te beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs beslist het samenwerkingsverband over de toelating tot het VSO, door middel van een Commissie van Advies. Tevens adviseert deze commissie over de toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs. De samenstelling van de commissie voldoet aan de wettelijke eis van de voorgeschreven deskundigheden.

De Commissie van Advies vergadert één keer in de twee weken. Een volledige aanvraag moet één week voor aanvang van de vergadering ingediend te zijn. Alle aanvragen en her-aanvragen dienen in het digitale systeem Indigo ingevoerd te worden. Accountgegevens zijn aan te vragen via het samenwerkingsverband: commissievanadvies@fultura.nl.

Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, wordt hierin opgenomen hoe lang deze geldig is en welke bekostigingscategorie het betreft. Er kan een hertoewijzing aangevraagd worden wanneer de toelaatbaarheidsverklaring afloopt en VSO nog steeds de meest passende setting is voor de leerling. Van het VSO wordt verwacht bij elke evaluatie te bekijken in hoeverre terugplaatsing van de leerling richting regulier VO mogelijk is.

In onderstaand overzicht staat aangegeven wie in welke situatie de TLV aanvraagt

Gezamenlijke aanvraag van VO-school en oudersOuders melden zelf aan bij het VSO
Leerling vanuit regulier VOAanvraag TLV door VO-school van herkomstAanvraag TLV door VSO-school van aanmelding
Leerling vanuit regulier basisonderwijs of speciaal basisonderwijsAanvraag TLV door de VSO-school van aanmeldingAanvraag TLV door VSO-school van aanmelding
Leerling vanuit het speciaal onderwijs (SO)Aanvraag TLV door VSO-school van aanmeldingAanvraag TLV door VSO-school van aanmelding
Leerling VSO (hertoewijzing)Aanvraag TLV door VSO-school van herkomstNiet van toepassing

Agenda

29 mei

Scholenoverleg

5 juni

Vergadering Commissie van Advies

11 juni

Bijeenkomst Samen sterk 3