Ouders

Voor het slagen van passend onderwijs is het van groot belang dat scholen en ouder(s) samen optrekken. Ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn veelal ervaringsdeskundigen en kunnen de school dienen met waardevolle informatie en adviezen. Anderzijds bezit de school veel expertise waar ook ouders thuis baat bij hebben in de opvoeding van hun kind. De interactie tussen school en ouders is essentieel voor goede samenwerking tussen ouders en school in het belang van de leerling.

Indien de school na onderzoek passend onderwijs binnen de school niet als haalbaar beoordeelt, ook niet met extra ondersteuning, worden de ouders hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. De school legt goed uit hoe dit oordeel tot stand is gekomen en betrekt de ouders bij de vervolgstappen.

Als er een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) moet worden opgesteld, wordt dit in een op overeenstemming gericht overleg met de ouders gedaan.

Bij een aanvraag om een arrangement buiten de reguliere school (OPDC of VSO) zal de school daarin  vermelden wat de opinie is van de ouders over de aanvraag. Er wordt geen aanvraag door de school bij het samenwerkingsverband  ingediend zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn en de inhoud van de aanvraag kennen.

Binnen het samenwerkingsverband is een privacy-reglement van toepassing waarin wordt aangegeven hoe het samenwerkingsverband omgaat met vertrouwelijke leerlinggegevens en de bewerking hiervan. Ouders hebben het recht op inzage van deze gegevens en kunnen verzoeken om gegevens te corrigeren of te verwijderen. 

Privacy

Fultura heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangetrokken. De contactgegevens van deze FG zijn te vinden via https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

Infographic

Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? 

Vind de weg om bij de school en het onderwijs aan de bel te trekken en alle mogelijke
hulpbronnen die je kan benutten.

De Onderwijsconsulent

Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod. Het gaat hierbij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of om leerlingen die langer dan 4 weken thuis zitten zonder uitzicht op een passende plek.

Landelijk netwerk

Er zijn ongeveer 35 onderwijsconsulenten. Zij werken door heel Nederland, vanuit hun eigen regio. De consulenten worden gecoördineerd vanuit een landelijk bureau in Den Haag. Onderwijsconsulenten hebben kennis van en ervaring in het werkveld van onderwijs en de zorg. Zij zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en hebben een uitgebreid netwerk. Daardoor kunnen zij de juiste organisaties en functionarissen benaderen die kunnen helpen bij het oplossen van knelpunten rond leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. Onderwijsconsulenten hebben een oplossingsgerichte instelling. Zij hebben begrip voor en zijn geïnteresseerd in de persoonlijkheid van het kind. Het belang van het kind staat voorop.

Klachtenregeling

Binnen het onderwijs is het gebruikelijk dat er sprake is van een intern en externe klachtenprocedure. De klager richt zich in eerste instantie zelf tot de persoon waarover hij een klacht heeft. Indien dit niet tot tevredenheid kan worden opgelost kan de klacht bij de directeur worden neergelegd; indien ook een interne bemiddelingspoging niet succesvol is kan de klager naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC) stappen. De LKC wordt ook uitgevoerd door de Stichting Onderwijsgeschillen.

Voor een interne afhandeling binnen onze organisatie kunt u uw brief richten aan dhr. Fokke Rosier. Deze kunt u mailen naar FRosier@fultura.nl of opsturen naar het volgende adres:

SWV Fultura
Postbus 3003
8600 DA Sneek

Wanneer dit voor u onvoldoende resultaat biedt, verwijzen we u door naar: www.onderwijsgeschillen.nl.

Het SWV Fultura is aangesloten bij:

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Voor meer directe informatie verwijzen wij u naar:
http://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc