Mijn kind heeft extra
ondersteuning nodig

De scholen van het Samenwerkingsverband hebben samen afgesproken welke ondersteuning iedere school in elk geval moet bieden aan haar leerlingen. Welke basis- en extra ondersteuning per school geboden wordt kunt u terugvinden in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze zijn terug te vinden op de websites (link naar pagina “De Scholen) van de scholen.

Indien de basisondersteuning ontoereikend is, wordt een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. De ondersteuningscoordinator van de school betrekt ouders en een orthopedagoog van het Samenwerkingsverband bij het opstellen van het OPP. De orthopedagoog adviseert, leerling, ouders en school.

Als na een evaluatiemoment van het OPP blijkt dat er een vervolgtraject nodig is, wordt op de school een breed overleg georganiseerd. Het uitgangspunt is om te komen tot een breed gedragen advies voor een vervolgtraject. De betrokkenen maken een keuze uit één van onderstaande mogelijkheden:

  • Aanmelden bovenschoolsarrangement (OPDC, A-klas, OZA, ZOA)
  • VSO -> de huidige school ondersteunt ouders bij de aanmelding
  • Andere reguliere school: de huidige school ondersteunt ouders bij de aanmelding

De orthopedagoog van het samenwerkingsverband verzorgt de aanvraag voor een bovenschoolsarrangement. Bij een aanvraag zal worden vermeld wat de zienswijze is van de ouders over de aanvraag. Er wordt geen aanvraag ingediend, zonder dat ouders op de hoogte zijn van de inhoud van de aanvraag.

Voor aanmelding bij VSO, Pro of LWOO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier

A-klas

Dit is een aparte klas voor leerlingen met internaliserende ASS-problematiek en angststoornissen. De leerlingen krijgen in een eigen groep in een vast lokaal les binnen de school. De vakdocenten wisselen per lesuur. De inzet is om de leerlingen alleen in klas 1 en 2 les te geven in deze vorm. Zodra de leerling meer gewend is aan de setting van een voortgezet onderwijs school kan de leerling in de 3e klas mee gaan draaien in de gewone lessen.

Fultura/OPDC

Het OPDC richt zich op VO-leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar die door gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek vastlopen in het reguliere onderwijs. In een traject van 13 weken worden de leerlingen door de pedagogisch- en didactisch specialisten van Fultura geobserveerd. De leerlingen volgen een programma, opgegeven door de school ven herkomst, met onderwijs op het eigen niveau. Het doel van het OPDC is om de leerlingen na een observatietraject van 13 weken terug te laten keren naar het regulier onderwijs.

Praatplaat proces Fultura

Mijn kind

Agenda

17 april

Scholenoverleg

24 april

Vergadering Commissie van Advies

29 april

Meivakantie

29 april t/m 12 mei