Mijn kind komt in aanmerking
voor een TLV

Heeft uw kind (structureel) extra ondersteuning nodig die niet binnen het reguliere onderwijs geboden kan worden? De school waar uw kind staat ingeschreven zoekt dan in overleg met u naar een passend alternatief. Dit kan één van de onderstaande opties zijn:

LWOO: een traject met leerwegondersteuning
Pro: Praktijkonderwijs
VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs

Voor toelating op LWOO, Pro of VSO is een zogenaamde Aanwijzing LWOO, dan wel Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig die door het samenwerkingsverband is afgegeven.

SWV Fultura heeft een Commissie van Advies ingesteld die adviseert over het afgeven van de Aanwijzing/TLV. De leden van deze commissie voldoen aan de wettelijke vereisten van deskundigheid.

In de regel geldt dat de (verwijzende) school van uw kind de aanvraag doet bij het Samenwerkingsverband. Mocht uw kind echter nog op het basisonderwijs zijn ingeschreven, dan doet de V(S)O-school van uw keuze de aanvraag. Het is voor de basisscholen en ouders/verzorgers niet mogelijk om rechtstreeks een aanvraag in te dienen bij het Samenwerkingsverband.

Bij het indienen van de aanvraag moet een actueel Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) ingediend worden. Over de inhoud van dit OPP wordt u als ouders ingelicht door de school en het OPP moet door u zijn ondertekend voor akkoord. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van het OPP, dan kunt u dit aangeven door een zienswijze te schrijven. Deze zienswijze wordt samen met het OPP ingediend bij de aanvraag van de Aanwijzing/ TLV.

De Commissie van Advies vergadert één keer in de twee weken. Nieuwe aanvragen moeten uiterlijk een week voor de vergadering volledig bij de Commissie van Advies zijn ingediend. Na de vergadering wordt de school zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het besluit. De school brengt u als ouders/verzorgers vervolgens op de hoogte.

Mijn kind

Agenda

29 mei

Scholenoverleg

5 juni

Vergadering Commissie van Advies

11 juni

Bijeenkomst Samen sterk 3